Embroidery / Tikmə / تیکمه

Images / Görüntülər /گؤرۆنتۆلر

Texnikaya görə

 • Güləbətin (tikmə) — qızılı və gümüşü saplarla tünd rəngli parçalar üzərində tikilir

 • Təkəlduz tikmə — rəngli ipək saplarla tünd mahud üzərində tikilir

 • Saya tikmə — güləbətin və təkəlduzun tam əksi olaraq, burada rəngli ipək və yun saplarla pastelrəngli (açıqrəngli) parçaları işləyirlər

 • Xanduz tikmə — şəbəkəli parça üzərində tikilir.

 • Sanama tikmə — səhvən "krest" (xaçşəkilli tikmə) adlandırılır

 • Xovlu tikmə — tikişmiş (toxunulmamış) xalça texnikası

Materialına görə

 • Pilək tikmə — əlvan yastı pulcuqlu tikmə

  • Çaxma pilək tikmə (zərənduz)

 • Muncuqlu tikmə

 • Örtmə tikmə

  • Doldurma tikmə — ikitərəfli tikmə üsuludur

 • Qurama tikmə — müxtəlif parça hissələrinin bir-birinə pərçimlənməsi ilə başa gəlir

 • Oturtma tikmə (qondarma tikmə) — ayrıca parçalardan kəsilmiş bəzək başqa bir parça üzərinə qoyulur və bərkidilir.

 • Cərənduz

 • Düymələmə tikmə

 • qaragöz

 • sərmə

Naxışlarına görə bir neçə yerə bölünür

 • həndəsi

 • nəbati (bitki), heyvanlar

 • Quşgözü tikmə (cınağı, cülmə)

 • Məlilə (spiral, sarmal tikmə)

 • zəncirə

Güləbətin, təkəlduz və s. tikmə növləri başqa adlar altında digər türk xalqlarında da yayğın

Other sections are in working progress / Diğər bölümlər yüklənməktədir /دیْغر بؤلۆملر یوکلنمکتدیر